TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ÇEREZ POLİTİKASI

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (“ Teknosa” veya “ Şirket”) tarafından işletilen işlettiği www.teknosa.com internet sitesini ziyaret edenlerin (“ Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“ Politika”) ile; (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, (2) Çerez Politikası ve (3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Teknosa tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, alışveriş yapmanız durumunda faturalandırma ve ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi, ürün takip et özelliğini kullanmanız durumunda ise ilgili ürün hakkında talep ettiğiniz bilgilendirmenin yapılması kapsamında ve bunun yanı sıra aşağıda sıralanan amaçlarla Teknosa tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.

Şirketimiz ayrıca; kişisel verilerinizi talep etmeniz halinde üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, sizleri kampanyalarımızdan bildirilmesini sağlamak amacıyla da işleyebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Şirketimizin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

2. TEKNOSA ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Oturum Çerezleri
(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler
(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Teknik Çerezler
(Technical Cookies)
Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Otantikasyon Çerezleri
(Authentication Cookies)
Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Flash Çerezleri
(Flash Cookies)
İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri
(Customization Cookies)
Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Çerezler
(Analytical Cookies)
Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.


ZORUNLU ÇEREZLER


Çerez Açıklama Kategori Saklama Süresi Sağlayıcı
io_token_7c6a6574-f011-4c9a-abdd-9894a102ccef Kullanıcıları ve bilgisayarları tanımlamaya ve doğrulamaya yardımcı olmak
için çevrimiçi veri konusu erişim talebi sisteminin bir parçası olarak kesinlikle gereklidir.
Bu çerez dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için kullanılır.
essential 365 Gün mpsnare.iesnare.com
_tgtim Kullanıcı oturumlarını ayırt etmek için kullanılır. essential Oturum çerezi .teknosa.com
_tgsid Kullanıcı oturumlarını ayırt etmek için kullanılır. essential Oturum çerezi .teknosa.com
_tgsc Kullanıcı oturumlarını ayırt etmek için kullanılır. essential Oturum çerezi .teknosa.com
_tglksd Kullanıcı oturumlarını ayırt etmek için kullanılır. essential 365 Gün .teknosa.com
_tgidts Kullanıcı oturumlarını ayırt etmek için kullanılır. essential Oturum çerezi .teknosa.com
_tgpc Kullanıcı oturumlarını ayırt etmek için kullanılır. essential 365 Gün .teknosa.com
_tguatd UTM değerlerini depolamak için kullanılır. essential Oturum çerezi .teknosa.com
TS62328307027 Websitemizin çalışması için gerekli olan oturumunuz boyunca tutulan çerezdir. essential Oturum çerezi .teknosa.com
ZD-store Self servis asistanı Zendesk Answer Bot'un web sitesi kullanıcısına gösterilip gösterilmediğini kaydeder. essential 1 Gün .teknosa.com
ZD-suid Kullanıcının oturumunu tanımlayan benzersiz kimlik oluşturur. essential 1 Gün .teknosa.com
TS# Ödemelerde dolandırıcılığın önlenmesini sağlamak için kullanılır. essential 1 Gün reimg-teknosa-cloud-static-p.mncdn.com
rc::c Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek için kullanılır. essential 1 Gün google.com
rc::a Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek için kullanılır. Bu, web sitelerinin kullanımı hakkında geçerli raporlar hazırlamak ve yeni web sitesi hazırlamak için faydalıdır. essential 1 Gün google.com
__zlcstore Bu çerez, web sitesindeki sohbet kutusu işlevinin çalışması için gereklidir. essential 1 Gün teknosa.com
__cfruid Bu cookie, Cloudflare tarafından sağlanan yük dengeleme, web sitesi içeriğinin teslimi ve web sitesi operatörleri için DNS bağlantısı sunma gibi hizmetlerin bir parçasıdır. essential 1 Gün google.comteknosa.zendesk.com
teknosa-cart Web sitesinde anonim kullanıcılar için oluşturulan alfanumerik bir çerezdir. essential 1 Yıl www.teknosa.com
f5_cspm Web/uygulama sunucularının önünde bulunan bir uygulama dağıtım denetleyicisi. essential Oturum çerezi www.teknosa.com
gdpr TMD GDPR için atanan bir çerezdir. essential Oturum çerezi .id5-sync.com
userCartInfo Bu çerez, ziyaretçinin kart bilgisini tutar. essential 1 Yıl www.teknosa.com
userCartInfo Bu çerez, ziyaretçinin kart bilgisini tutar. essential 1 Yıl www.teknosa.com
TS5ce17445027 Websitemizin çalışması için gerekli olan oturumunuz boyunca tutulan çerezdir. essential Oturum çerezi teknosa.com
AWSALBCORS Bu, kullanıcı deneyimini optimize etmek için kullanılır. essential 7 Gün match.sharethrough.com
AWSALB Hangi sunucu kümesinin ziyaretçiye hizmet verdiğini kaydeder. Bu, kullanıcı deneyimini optimize etmek için kullanılır. essential 7 Gün widget-mediator.zopim.com
TOSIsCookieSupported CookieSupported, cihaz eşleyici sürümünün görevlerde çerez kullanımını destekleyip desteklemediğini döndürür. essential 30 Gün www.teknosa.com
OfferMiner_ID Bu çerez kullanıcıya ait unique cookie id'yi tutar. essential 30 Gün .www.teknosa.com
did Kullanıcının oturumunu tanımlayan benzersiz bir kimlik oluşturur. essential 365 Gün .pippio.com
JSESSIONID Sayfa istekleri arasında kullanıcı oturumlarını korur. essential Oturum çerezi www.teknosa.com
TS01990986 Websitemizin çalışması için gerekli olan oturumunuz boyunca tutulan çerezdir. essential Oturum çerezi www.teknosa.com

1. PARTİ ÇEREZLER


Çerez Açıklama Kategori Saklama Süresi Sağlayıcı
_ExVID Üyeliğini tamamlamış ziyaretçi ID'sinin tutulduğu parametredir. marketing 1 Yıl .www.teknosa.com
mf_5f950997-3caf-41c7-9bf9-0782c7e3efd7 Çerez, geçerli oturum hakkında bilgi içerir, ancak ziyaretçiyi tanımlayabilecek herhangi bir bilgi içermez. marketing Oturum çerezi .teknosa.com
mf_user Bu tanımlama bilgisi, kullanıcının geri dönen mi yoksa ilk kez gelen bir ziyaretçi mi olduğunu belirler. Bu sadece bir evet/hayır geçişi ile yapılır ve kullanıcı hakkında daha fazla bilgi saklanmaz. marketing 90 Gün .teknosa.com
_tgtim Kullanıcı oturumlarını ayırt etmek için kullanılır. essential Oturum çerezi .teknosa.com
_tgsid Kullanıcı oturumlarını ayırt etmek için kullanılır. essential Oturum çerezi .teknosa.com
_tgsc Kullanıcı oturumlarını ayırt etmek için kullanılır. essential Oturum çerezi .teknosa.com
_tglksd Kullanıcı oturumlarını ayırt etmek için kullanılır essential 365 Gün .teknosa.com
_tgidts Kullanıcı oturumlarını ayırt etmek için kullanılır. essential Oturum çerezi .teknosa.com
_tgpc Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. essential 365 Gün .teknosa.com
_tguatd UTM değerlerini depolamak için kullanılır. essential Oturum çerezi .teknosa.com
_ga_K72QB8D6RV Ziyaretçilerimizin websitemizi nasıl kullandığına ilişikin istatistiksel veriler oluşturmak için kullandığımız çerezdir. other 1 Yıl .teknosa.com
_ym_isad Bu çerez, bir kullanıcının reklam engelleyicileri olup olmadığını belirler. marketing 19 Saat .teknosa.com
_ym_d Bu çerez, kullanıcının bir web sitesine ilk ziyaretinin tarihini saklamak için kullanılır. marketing 365 Gün .teknosa.com
_ym_uid Bu tanımlama bilgisi, bir kullanıcıyı birden fazla oturum ve cihazda benzersiz şekilde tanımlamak ve kullanıcının bir web sitesindeki etkinliğini izlemek için kullanılır. marketing 365 Gün .teknosa.com
zte Bir sohbet oturumu sırasında ziyaretler arasında bir cihazı tanıyan bir Zopim Canlı Sohbet Kimliği kaydeder. marketing 1 Gün teknosa.com
cto_tld_test Ziyaretler ve cihazlar arasında ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklamı sunmasını sağlar - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 1 Gün teknosa.com
criteo_write_test Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamlarla hedeflemesine izin veren ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 1 Gün teknosa.com
_gaexp Bu çerez, ziyaretçinin pazarlama deneylerine katılıp katılmadığını belirlemek için Google Analytics tarafından kullanılır. other 78 Gün .teknosa.com
ZD-buid Kullanıcıyı tekrar eden ziyaretlerde tanımlayan benzersiz bir kimlik oluşturur. other 1 Gün teknosa.com
_hjTLDTest Kullanıcıların web sitesindeki davranışlarına ilişkin istatistiksel verileri kaydeder. Web sitesi operatörü tarafından dahili analitik için kullanılır. other 1 Gün teknosa.com
_hjid Oturum için benzersiz bir kimlik belirler. Bu, web sitesinin istatistiksel amaçlarla ziyaretçi davranışı hakkında veri elde etmesine olanak tanır. other 1 Gün teknosa.com
_gd Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. other 1 Gün teknosa.com
ZD-store Self servis asistanı Zendesk Answer Bot'un web sitesi kullanıcısına gösterilip gösterilmediğini kaydeder. essential 1 Gün teknosa.com
ZD-suid Kullanıcının oturumunu tanımlayan benzersiz kimlik oluşturur. essential 1 Gün teknosa.com
__zlcstore Bu çerez, web sitesindeki sohbet kutusu işlevinin çalışması için gereklidir. essential 1 Gün teknosa.com
_tt_enable_cookie Web sitemizdeki davranışlar ve satın almalar hakkında veri toplayan TikTok çerezini kullanarak kendimizi pazarlamak ve reklamlarımızın etkisini ölçmek için bu çerez kullanılır. marketing 1 Yıl .teknosa.com
cto_bundle Criteo tarafından sayfalar arasında işlevler sağlamak için kullanılır. marketing 1 Yıl .teknosa.com
_hjAbsoluteSessionInProgress Bu çerez, bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır - bu, ziyaretçiye bir kimlik atanarak yapılır, böylece ziyaretçi iki kez kaydolmaz. other 30 Dakika teknosa.com
_hjSession_2313578 Geçerli oturum verilerini tutan bir tanımlama bilgisi için kullanılır. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı oturuma atfedilmesini sağlar. other 30 Dakika teknosa.com
_hjFirstSeen Bu çerez, ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya web sitesinde yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır. other 30 Dakika teknosa.com
_hjSessionUser_2313578 Bir kullanıcı Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanan Hotjar çerezi. Tarayıcıda o siteye özgü olan Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. other 365 Gün teknosa.com
_dc_gtm_UA-889005-1 Google Analytics'in servis talep sayısını tutmak için kullandığı çerezdir other 34 Saniye teknosa.com
TS5ce17445027 Websitemizin çalışması için gerekli olan oturumunuz boyunca tutulan çerezdir.  essential Oturum çerezi teknosa.com
__zlcmid Sayfa istekleri arasında kullanıcı durumlarını korur. marketing 365 Gün teknosa.com
OfferMiner_ID Bu çerez kullanıcıya ait unique cookie id'yi tutar. essential 1 Yıl .www.teknosa.com
VLCV1OK Visilabs tarafından kullanılan Boolean kontrol değeridir. marketing 1 Yıl .www.teknosa.com
_ga_BFC0MHF5SR Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır. other 2 Yıl teknosa.com
_gat_UA-889005-1 Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak için kullanılır. other 34 Saniye teknosa.com
_fbp Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. marketing 90 Gün .teknosa.com
_gid Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz kimliği kaydeder. other 24 Saat teknosa.com
_ga Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. other 1 Yıl .teknosa.com
BVBRANDSID Oturum için benzersiz bir kimlik oluşturur. Bu, web sitesinin istatistiksel amaçlar için ziyaretçi davranışı hakkında veri toplamasını sağlar. other 30 Dakika teknosa.com
BVBRANDID Oturum için benzersiz bir kimlik oluşturur. Bu, web sitesinin istatistiksel amaçlar için ziyaretçi davranışı hakkında veri toplamasını sağlar. other 365 Gün teknosa.com
_gcl_au Google AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web siteleri arasında reklam verimliliğini denemek için kullanılır. marketing 90 Gün .teknosa.com
OM.login Kullanıcının login olarak tutulmasını sağlar. marketing Oturum çerezi www.teknosa.com
mf_5f950997-3caf-41c7-9bf9-0782c7e3efd7 Çerez, geçerli oturum hakkında bilgi içerir, ancak ziyaretçiyi tanımlayabilecek herhangi bir bilgi içermez. marketing Oturum çerezi .teknosa.com
mf_user Bu tanımlama bilgisi, kullanıcının geri dönen mi yoksa ilk kez gelen bir ziyaretçi mi olduğunu belirler. Bu sadece bir evet/hayır geçişi ile yapılır ve kullanıcı hakkında daha fazla bilgi saklanmaz. marketing 90 Gün .teknosa.com
__rtbh.lid RTB House kullanıcı kimliğini takip etmek amacıyla kullanılan bir çerezdir. marketing 365 Gün www.teknosa.com
__rtbh.uid RTB House kullanıcı kimliği çerezidir. marketing 365 Gün www.teknosa.com
_ga_K72QB8D6RV Ziyaretçilerimizin websitemizi nasıl kullandığına ilişikin istatistiksel veriler oluşturmak için kullandığımız çerezdir. other 1 Yıl .teknosa.com
_ym_isad Bu çerez, bir kullanıcının reklam engelleyicileri olup olmadığını belirler. marketing 19 Saat .teknosa.com
_ym_d Bu çerez, kullanıcının bir web sitesine ilk ziyaretinin tarihini saklamak için kullanılır. marketing 365 Gün .teknosa.com
_ym_uid Bu tanımlama bilgisi, bir kullanıcıyı birden fazla oturum ve cihazda benzersiz şekilde tanımlamak ve kullanıcının bir web sitesindeki etkinliğini izlemek için kullanılır. marketing 365 Gün .teknosa.com
RMAUserID 120 Gün www.teknosa.com
zte Bir sohbet oturumu sırasında ziyaretler arasında bir cihazı tanıyan bir Zopim Canlı Sohbet Kimliği kaydeder. marketing 1 Gün teknosa.com
cto_tld_test Ziyaretler ve cihazlar arasında ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklamı sunmasını sağlar - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 1 Gün teknosa.com
criteo_write_test Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamlarla hedeflemesine izin veren ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 1 Gün teknosa.com
_gaexp Bu çerez, ziyaretçinin pazarlama deneylerine katılıp katılmadığını belirlemek için Google Analytics tarafından kullanılır. other 78 Gün .teknosa.com
ZD-buid Kullanıcıyı tekrar eden ziyaretlerde tanımlayan benzersiz bir kimlik oluşturur. other 1 Gün teknosa.com
_hjTLDTest Kullanıcıların web sitesindeki davranışlarına ilişkin istatistiksel verileri kaydeder. Web sitesi operatörü tarafından dahili analitik için kullanılır. other 1 Gün teknosa.com
_hjid Oturum için benzersiz bir kimlik belirler. Bu, web sitesinin istatistiksel amaçlarla ziyaretçi davranışı hakkında veri elde etmesine olanak tanır. other 1 Gün teknosa.com
_gd Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. other 1 Gün teknosa.com
_tt_enable_cookie Web sitemizdeki davranışlar ve satın almalar hakkında veri toplayan TikTok çerezini kullanarak kendimizi pazarlamak ve reklamlarımızın etkisini ölçmek için bu çerez kullanılır. marketing 1 Yıl .teknosa.com
f5avr0585255240aaa
aaaaaaaaaaaaa_cspm_
Oturum çerezi www.teknosa.com
_sgf_exp Site üzerinde A/B testini kolaylaştırmak için kullanılır. marketing 30 Gün www.teknosa.com
cto_bundle Criteo tarafından sayfalar arasında işlevler sağlamak için kullanılır. marketing 1 Yıl .teknosa.com
_hjAbsoluteSession
InProgress
Bu çerez, bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır - bu, ziyaretçiye bir kimlik atanarak yapılır, böylece ziyaretçi iki kez kaydolmaz. other 30 Dakika teknosa.com
_hjIncluded
InPageviewSample
Bu oturum tanımlama bilgisi, Hotjar'a o ziyaretçinin huni oluşturmak için kullanılan örneğe dahil olup olmadığını bildirecek şekilde ayarlanmıştır. Çoğu izleme aracı gibi, Hotjar da birinci taraf çerezlerini ziyaretçimizin tarayıcısında saklar. Bu, ziyaretçilerimize doğru içeriği görüntülemek için gereklidir. Bu, kullanıcı siteden ayrıldığında yok edilen bir oturum çerezidir. other 2 Dakika www.teknosa.com
_hjSession_
2313578
Geçerli oturum verilerini tutan bir tanımlama bilgisi için kullanılır. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı oturuma atfedilmesini sağlar. other 30 Dakika teknosa.com
_hjIncluded
InSessionSample
Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır other 2 Dakika www.teknosa.com
_hjFirstSeen Bu çerez, ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya web sitesinde yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır. other 30 Dakika teknosa.com
_hjSessionUser_2313578 Bir kullanıcı Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanan Hotjar çerezi. Tarayıcıda o siteye özgü olan Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. other 365 Gün teknosa.com
adformfrpid Adform'a ait olan bu çerez hedef kitlelere görüntülü reklamcılık için gerçek zamanlı teklif vermek amacıyla kullanılır. other 30 Gün www.teknosa.com
_dc_gtm_UA-889005-1 Google Analytics'in servis talep sayısını tutmak için kullandığı çerezdir other 34 Saniye teknosa.com
mnuid 365 Gün www.teknosa.com
ROUTE Rota, oturum yapışkanlığı işlevi için kullanılır: Aynı kullanıcı oturumu için, aynı rota kullanılacak ve tüm istekler aynı Müşteriye dönük sunucuya iletilecektir. marketing Oturum çerezi www.teknosa.com
f5avraaaaaaaaaa
aaaaaa_session_
Oturum çerezi www.teknosa.com
flixgvid Bu çerez, video içeriğiyle ilgili etkileşimleri kaydeder ayrıca videonun en iyi şekilde oynatılmasını sağlar. other Oturum çerezi www.teknosa.com
BVImplmain_site Bazaarvoice tarafından kullanıcı odaklı derecelendirmeler ve incelemeler sağlamak için kullanılır. Bazaarvoice web analitiğinin, belirli bir müşteri etki alanı içindeki etkileşimler için aynı kullanıcıyla ilişkilendirilmesine olanak tanır. other Oturum çerezi www.teknosa.com
_clsk Geçerli oturum sırasında web sitesinde ve alt sayfalarında geçirilen süreye ilişkin verileri depolar. other 24 Saat www.teknosa.com
__zlcmid Sayfa istekleri arasında kullanıcı durumlarını korur. marketing 365 Gün teknosa.com
TOSSessionPageView Bir ziyaretçinin; web sitenizdeki bir sayfanın bir kullanıcı tarafından bir oturumda ne kadar görüntülendiği bilgisini tutar. marketing 24 Saat www.teknosa.com
TOSAnonSessionRefresh Anonim kullanıcıların oturumlarını yeniden yüklemesini takipleyen çerezdir. marketing 24 Saat www.teknosa.com
TOSSessionKey Web sitesinin sayfa istekleri arasında bir oturum tanımlamasını sağlayan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerir. marketing Oturum çerezi www.teknosa.com
TOSSessionDuration Kullanıcının ziyaret süresini takip eden bu çerez, kullanıcının sayfa etkinlikleri hakkında bilgi depolamak için sunucu tarafından kullanılır. marketing 24 Saat www.teknosa.com
_ga_BFC0MHF5SR Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır. other 2 Yıl teknosa.com
_clck Kullanıcının web sitesinde gezinmesi ve davranışı hakkında veri toplar. Bu, web sitesi sahibi için istatistiksel raporlar ve ısı haritaları derlemek için kullanılır. other 365 Gün www.teknosa.com
adid Bu çerez Google tarafından tipik reklam kimlikleri ile geliştiricilerin ve pazarlamacıların reklam amaçlı etkinlikleri izlemesine olanak tanımak amacıyla kullanılır. marketing 365 Gün www.teknosa.com
_gat_UA-889005-1 Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak için kullanılır. other 34 Saniye teknosa.com
_sgf_session_id Ziyaretçi oturumlarını tanımlamak için kullanılan benzersiz bir anahtardır. marketing Oturum çerezi www.teknosa.com
_sgf_user_id Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. marketing 1 Yıl www.teknosa.com
_fbp Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. marketing 90 Gün .teknosa.com
_gid Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz kimliği kaydeder. other 24 Saat teknosa.com
_ga Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. other 1 Yıl .teknosa.com
BVBRANDSID Oturum için benzersiz bir kimlik oluşturur. Bu, web sitesinin istatistiksel amaçlar için ziyaretçi davranışı hakkında veri toplamasını sağlar. other 30 Dakika teknosa.com
BVBRANDID Oturum için benzersiz bir kimlik oluşturur. Bu, web sitesinin istatistiksel amaçlar için ziyaretçi davranışı hakkında veri toplamasını sağlar. other 365 Gün teknosa.com
_gcl_au Google AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web siteleri arasında reklam verimliliğini denemek için kullanılır. marketing 90 Gün .teknosa.com
anonymous-consents Bu çerez kullanıcı kararı ve kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bilgilerle birlikte farklı rızaları yansıtır. Anonim izin çerezleri hem Güvenli hem de HttpOnly bayrağıyla etiketlenir. functional 365 Gün www.teknosa.com

3. PARTİ ÇEREZLER


Çerez Açıklama Kategori Saklama Süresi Sağlayıcı
VISITOR_INFO1_LIVE Bu çerez, YouTube tarafından kullanıcının tarayıcısı ve cihazı hakkında ekran çözünürlüğü ve tercih edilen dil gibi bilgileri toplamak için kullanılır. marketing 180 Gün .youtube.com
YSC YouTube tarafından kullanıcı girdisini hatırlamak ve bir kullanıcının eylemlerini ilişkilendirmek için kullanılır. Bu çerez, kullanıcı tarayıcısını açık tuttuğu sürece geçerlidir. marketing Oturum çerezi .youtube.com
b Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesi ziyaretleriyle ilgili anonim verileri toplar. Kayıtlı veriler, web sitesi içeriğini ziyaretçiye göre özelleştirmek amacıyla kullanıcıların ilgi alanlarını ve demografik profillerini kategorize etmek için kullanılır. marketing 1 Yıl .blismedia.com
_rxuuid Bu çerez, web sitesindeki kullanıcı etkinliğini ve bu web sitesini ziyaret etmeden önce görüntülenmiş olabilecek herhangi bir reklam etkinliğini izler. marketing 365 Gün .1rx.io
__stidv ShareThis tarafından belirlenir. Çerez, ziyaret edilen sayfaları, harcanan süreyi vb. belirlemek için site analizi için kullanılır. marketing 1 Yıl .sharethis.com
__stid Bu çerez kitle erişimi depolamak ve izlemek için kullanılır. marketing 1 Yıl .sharethis.com
vst Bu çerez daha iyi site deneyimleri ve araçları sunmak için site trafiği ve site etkileşimleriyle ilgili toplu verileri derler. other 365 Gün .gumgum.com
stx_user_id Hangi sayfaların yüklendiği gibi siteye yapılan kullanıcı ziyaretleriyle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedefli reklamcılık için kullanılacaktır. marketing 30 Gün .sharethrough.com
ptrcriteo Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyle alakalı reklamları hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 365 Gün .ads.yieldmo.com
yieldmo_id Tanımlayıcılar, oturum uzunluğu, IP adresi, konum, kullanım zamanı, görüntülenen sayfalar ve dosyalar, reklam kampanyası seçimleriniz ve Web Sitesini kullanımınızla ilgili diğer bilgileri toplar. marketing 365 Gün .yieldmo.com
am_tokens_eu-v1 Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 14 Gün exchange.mediavine.com
am_tokens Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 14 Gün exchange.mediavine.com
bh Bu çerez, Yandex.Metrica tarafından benzersiz bir ziyaretçi oturumunu tanımlamak için kullanılan bir oturum çerezidir. other 365 Gün .yandex.ru
v_usr Bu çerez, programatik reklamlar için kullanıcıyı tanımlamak amacıyla kullanılır. marketing 14 Gün .e-volution.ai
SCMo Smaato tarafından kullanılan bir pazarlama / takip çerezidir. marketing 10 Gün .smaato.net
zsc Zeotap tarafından kullanılan bu çerez şirketlerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve davranışları tahmin etmelerine, daha anlamlı deneyimlere yatırım yapmalarına yardımcı olan bir Müşteri Zekası Platformunun çalışmasını sağlar. marketing 23 Saat .zeotap.com
zc Web sitelerindeki reklamların verimliliğini ölçmek için birden çok ziyaretten ve birden çok web sitesindeki ziyaretçilerle ilgili verileri kaydeder. marketing 365 Gün .zeotap.com
arcki2_ddp2 Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 15 Gün .audrte.com
done_redirects219 Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır. Bu çerez, hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. marketing 23 Saat .onaudience.com
INGRESSCOOKIE Hangi sunucu kümesinin ziyaretçiye hizmet verdiğini kaydeder. Bu, kullanıcı deneyimini optimize etmek için yük dengeleme bağlamında kullanılır. marketing Oturum çerezi bh.contextweb.com
pb_rtb_ev Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine göre reklam gösterimini optimize etmek amacıyla coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi IP ve anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. marketing 365 Gün .contextweb.com
V Kullanıcının aynı reklam ağını kullanan web sitelerindeki hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP ve anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek için kullanılır. marketing 360 Gün .contextweb.com
ymex Ziyaretçilerin web sitesi davranışları hakkındaki verileri kaydeder. Dahili analizler ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. other 365 Gün .yandex.ru
yuidss Site kullanıcılarını tanımlamak için kullanılır. other 1 Yıl .yandex.ru
yandexuid Site kullanıcılarını tanımlamak için kullanılır. other 1 Yıl .yandex.ru
yabs-sid Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. other Oturum çerezi mc.yandex.ru
tuuid_lu Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesine olanak tanıyan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır. marketing 1 Gün bidswitch.net
tr Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. marketing 1 Gün facebook.com
test_cookie Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır. marketing 1 Gün doubleclick.net
st.gif Kullanıcı tercihleri ve/veya web kampanyası içeriğiyle etkileşim hakkında bilgi toplar - Bu, web sitesi sahipleri tarafından etkinlikleri veya ürünleri tanıtmak için kullanılan CRM-kampanyası platformunda kullanılır. marketing 1 Gün bazaarvoice.com
sid.gif Kullanıcı tercihleri ve/veya web kampanyası içeriğiyle etkileşim hakkında bilgi toplar - Bu, web sitesi sahipleri tarafından etkinlikleri veya ürünleri tanıtmak için kullanılan CRM-kampanyası platformunda kullanılır. marketing 1 Gün bazaarvoice.com
PUBMDCID Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır. marketing 1 Gün pubmatic.com
pagead/1p-user-list Kullanıcının birden fazla web sitesinde belirli ürünlere veya etkinliklere ilgi gösterip göstermediğini izler ve kullanıcının siteler arasında nasıl gezindiğini tespit eder. Bu, reklam çabalarının ölçülmesi için kullanılır ve web siteleri arasında yönlendirme ücretlerinin ödenmesini kolaylaştırır. marketing 1 Gün google.com
obuid Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamlarla hedeflemesine izin veren ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 1 Gün outbrain.com
i/adsct Çerez, Twitter.com tarafından, twitter reklam içeriği aracılığıyla web sitesine erişen ziyaretçi sayısını belirlemek için kullanılmaktadır. marketing 1 Gün t.co
cookieJartestCookie Kullanıcının web sitesine nasıl eriştiğini belirler. Bu bilgiler, pazarlama faaliyetlerinin verimliliğini ölçmek için web sitesi operatörü tarafından kullanılır. marketing 1 Gün outbrain.com
APIDTS Web sitesinde ziyaretçilerin tercihleri ve davranışları hakkında veri toplar - Bu bilgiler, içeriği ve reklamı belirli ziyaretçiyle daha alakalı hale getirmek için kullanılır. marketing 1 Gün yahoo.com
APID Ziyaretçilerin web sitesindeki tercihleri ve davranışları hakkında veri toplar - Bu bilgiler, içeriği ve reklamı belirli ziyaretçiyle daha alakalı hale getirmek için kullanılır. marketing 1 Gün yahoo.com
ads/ga-audiences Google AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerindeki çevrimiçi davranışına bağlı olarak müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerle yeniden etkileşim kurması için kullanılır. marketing 1 Gün google.com
collect Ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında Google Analytics'e veri göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi cihazlar ve pazarlama kanalları üzerinden takip eder. other 1 Gün google-analytics.com
_ga_G0BSW9S3WB Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır. other 2 Yıl poltio.com
KADUSERCOOKIE Bu çerez, bireysel bir kullanıcının ortakların web sitelerini ziyaret ettiği her tarayıcıyı veya cihazı benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılır. marketing 365 Gün .pubmatic.com
PugT Çerezlerin ziyaretçinin tarayıcısında kaç kez güncellendiğini belirlemek için kullanılır. Web sitesinin sunucu verimliliğini optimize etmek için kullanılır. marketing 30 Gün .pubmatic.com
KRTBCOOKIE_97 Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır. marketing 30 Gün .pubmatic.com
BIGipServer
VisilabsTargetPool
Visilabs tarafından kullanılan mobil uygulamaya giden trafiği takip eden çerezdir. marketing Oturum çerezi s.visilabs.net
BIGipServerVisilabs
RealtimePoolHTTP
Visilabs tarafından kullanılan mobil yugulamaya giden trafiği takip eden çerezdir. marketing Oturum çerezi rt.visilabs.net
_ttp Bu çerez Tiktok Pixel tarafından reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek, iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için kullanılır. marketing 1 Yıl .tiktok.com
muc_ads Web sitesini optimize etmek ve web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanıcı davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplar. marketing 1 Yıl .t.co
3pi Bu çerez, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. marketing 90 Gün .id5-sync.com
CMTS Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. marketing 90 Gün casalemedia.com
lidid Ziyaretçilerin davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplar – Bu, web sitesinde reklamı daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Çerez ayrıca web sitesinin diğer web sitelerinden gelen yönlendirmeleri algılamasını sağlar. other 2 Yıl liadm.com
tv_UICR Bu çerez, çevrimiçi video tabanlı cihazlar arası reklamcılık için bir pazar sağlayan Tremor Video'ya aittir. marketing 30 Gün .tremorhub.com
tvid Bu çerez, çevrimiçi video tabanlı cihazlar arası reklamcılık için bir pazar sağlayan Tremor Video'ya aittir. marketing 1 Yıl .tremorhub.com
psyn Video-reklam bağlamında kullanılır. Çerez, bir kullanıcıya aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlar. Çerez ayrıca video-reklamın belirli bir kullanıcıyla alakalı olmasını sağlamak için kullanılır. marketing 30 Gün sxp.smartclip.net
dspuuid Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır. marketing 30 Gün sxp.smartclip.net
car Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing Oturum çerezi .id5-sync.com
cnac Id5-Sync tarafından kullanılan bu çerez, ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. marketing Oturum çerezi .id5-sync.com
cip Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing Oturum çerezi .id5-sync.com
cf Ziyaretçinin üçüncü taraf reklamcılar tarafından gerçek zamanlı ve alakalı reklam teklifleri almasına olanak tanır. marketing Oturum çerezi .id5-sync.com
rlas3 Ziyaret sayısı, sitede geçirilen ortalama süre ve hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla hangi sayfaların yüklendiği gibi siteye yapılan kullanıcı ziyaretleri hakkında anonim veriler toplar. marketing 365 Gün .rlcdn.com
audit Çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project tarafından ayarlanır. marketing 365 Gün .rubiconproject.com
ayl_visitor Adyoulike tarafından bir sitede anonim ziyaretçi takibi için kullanılır. other 30 Gün .omnitagjs.com
t_gid Bu çerez, ziyaretçi web sitesindeki reklamlarla veya içerikle etkileşim kurduğunda belirli bir ziyaretçi kimliği atar - bu, web sitesinin ziyaretçiyi benzer reklamlar veya içerikle hedeflemesine olanak tanır. marketing 365 Gün .taboola.com
tu Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. marketing 363 Gün .ih.adscale.de
criteo Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamlarla hedeflemesine izin veren ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 14 Gün exchange.mediavine.com
mv_tokens_eu-v1 Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 14 Gün exchange.mediavine.com
mv_tokens Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 14 Gün exchange.mediavine.com
id5 Ziyaretçinin üçüncü taraf reklamcılar tarafından gerçek zamanlı ve alakalı reklam teklifleri almasına olanak tanır. marketing 90 Gün .id5-sync.com
data-c Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 30 Gün .media.net
data-c-ts Web siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. marketing 30 Gün .media.net
visitor-id Bu çerez, sağlayıcılar tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen, profil bilgilerinin tanımlanması ve saklanması için kullanılabilen benzersiz bir karakter oluşturur. marketing 365 Gün .media.net
IDSYNC Ziyaretler ve cihazlar arasında ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklamı sunmasını sağlar - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 365 Gün .analytics.yahoo.com
csync Kullanıcı reklamlarını görüntülemek için kullanıcının hareketini ve çeşitli reklamveren tekliflerini temel alarak reklam gösterimini optimize eder. marketing 1 Yıl .smartadserver.com
umeh Ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili reklamları sunmak için birden fazla web sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır. marketing 90 Gün .360yield.com
um Ziyaretçinin sosyal medyadaki davranışını kaydeder - reklam alaka düzeyini ve genel hedeflemeyi optimize etmek için kullanılabilir. marketing 90 Gün .360yield.com
ab Aggregate tarafından kullanılan bu çerez, gerçek zamanlı hedefleme ve tüketici profili oluşturma işlevselliği sağlar. other 365 Gün .agkn.com
arcki2 Bu çerez Azerion tarafından web sitesini optimize etmek ve web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanıcı davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplamak amacıyla kullanılır. marketing 15 Gün .audrte.com
arcki2_azerion Azerion tarafından kullanılan bu çerez kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 15 Gün .audrte.com
tluid Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. marketing 90 Gün .3lift.com
arcki2_ddp Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 15 Gün audrte.com
KRTBCOOKIE_391 Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır. marketing 30 Gün .pubmatic.com
uid-legacy Özelleştirilmiş bir kullanıcı kimliği belirler ve kullanıcının web sitesi kullanımı hakkında veri toplar. other 365 Gün 1dmp.io
SCM1001213 Web sitesinde çerez kullanımını taramak ve pazar ölçümleri için kullanılır. marketing 10 Gün .smaato.net
SCMs Smaato tarafından ziyaretçilerin belirli ilgi alanlarınıza uyan reklamlar sağlamak ve kullanıcıların ilgi alanlarını toplamak için kullanılır. marketing 10 Gün smaato.net
TapAd_3WAY_SYNCS Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların kullanıldığını belirlemek için kullanılır. Bu çerez, web sitesinin izleyici yöneticisi tarafından, ziyaretçi veri senkronizasyonunun zamanını ve sıklıklarını belirlemek için ayarlanır. other 60 Gün .tapad.com
tt_viewer Video reklamları görüntülemek ve kullanıcı alaka düzeyine göre optimize etmek için kullanılır. marketing 364 Gün .teads.tv
SCM Web sitesinde çerez kullanımını taramak ve pazar ölçümleri için kullanılır. marketing 21 Gün .smaato.net
TapAd_DID Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların kullanıldığını belirlemek için kullanılır. other 60 Gün .tapad.com
TapAd_TS Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, TV'ler vb.) kullanıldığını belirlemek için kullanılır. other 60 Gün .tapad.com
arcki2_TTT Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 7 Gün audrte.com
arcki2_adform Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 15 Gün .audrte.com
dpm DPM, Veri Sağlayıcı Eşleşmesi'nin kısaltmasıdır. Dahili, Adobe sistemlerine Audience Manager veya Adobe Experience Bulut Kimlik Hizmeti'nden gelen bir çağrının senkronizasyon veya kimlik istemek için müşteri verilerini aktardığını bildirir. marketing 180 Gün .dpm.demdex.net
AFFICHE_W Weborama reklam platformu tarafından, ziyaret edilen sayfalara, tıklanan içeriğe ve web sitesindeki diğer eylemlere dayalı olarak ziyaretçinin ilgi alanlarını belirlemek için kullanılır. other 1 Yıl .weborama.fr
matchadform Bu tanımlama bilgileri, paylaşma işlevimizin ürün sayfalarımızda çalışmasını sağlar."" other 30 Gün .w55c.net
demdex Demdex çerezi, Audience Manger'ın ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama vb. gibi temel işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olur. marketing 180 Gün .demdex.net
wfivefivec Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır. other 1 Yıl .w55c.net
callback Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar.Aynı zaman web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır. marketing Oturum çerezi .id5-sync.com
uuid Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır. other 1 Yıl .mathtag.com
UserID1 Bu çerez, bir ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgi, belirli bir ziyaretçiyle ilgili bilgileri içeren bir kimlik dizesi haline gelecektir. Kimlik bilgileri dizeleri, benzer tercihlere sahip grupları hedeflemek için kullanılabilir veya reklam değişimleri tarafından kullanılabilir. other 90 Gün .adfarm1.adition.com
icts Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. other 365 Gün .linksynergy.com
rmuid Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. other 365 Gün .linksynergy.com
anj Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. marketing 90 Gün .adnxs.com
done_redirects147 Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır. Bu çerez, hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. marketing 24 Saat onaudience.com
_kuid_ Ziyaretçinin cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. marketing 180 Gün .krxd.net
uuid2 Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. marketing 90 Gün .adnxs.com
done_redirects104 Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır. Bu çerez, hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. marketing 23 Saat .onaudience.com
cookie Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır. Bu çerez, hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. marketing 365 Gün .onaudience.com
SEUNCY Tekrar ziyaretler için kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. marketing 365 Gün .semasio.net
_cc_id Bu, Lotame tarafından siteler arasında kullanıcıları takip etmeye ve reklam için bir kullanıcı profili geliştirmeye yönelik bir üçüncü taraf çerezidir. marketing 270 Gün .crwdcntrl.net
_cc_dc Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesi ziyaretleriyle ilgili istatistiksel verileri toplar. marketing 270 Gün .crwdcntrl.net
nnls Bu Çerez, hedefli reklamlar göstermek için kullanılır. other 60 Gün .pippio.com
didts Bu Çerez, hedefli reklamlar göstermek için kullanılır. other 365 Gün .pippio.com
bku Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine göre reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. other 184 Gün .bluekai.com
i Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine göre reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum , ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. other 1 Yıl .yandex.ru
c Çeşitli reklam hizmetleri arasında kullanıcı kimlik doğrulaması ve kullanıcı verilerinin değiş tokuşunun senkronizasyonunu düzenler. marketing 365 Gün .bidswitch.net
SERVERID Ziyaretçiyi belirli bir sunucuya atamak için kullanılır. Bu işlev, web sitesinin işlevselliği için gereklidir. marketing Oturum çerezi .eyeota.net
mako_uid Hangi sayfalara erişildiği gibi web sitesine yapılan kullanıcı ziyaretleriyle ilgili verileri toplar. marketing 1 Yıl .eyeota.net
A3 Birden çok web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Bu oluşum, web sitesindeki reklamın alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. marketing 1 Yıl .yahoo.com
pxrc Bu çerez, size ve ilgi alanlarınıza daha uygun reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca, bir reklamı görme sayınızı sınırlamak ve reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılır. marketing 60 Gün .rlcdn.com
TestIfCookieP Yeni kullanıcıları tanımlar ve her kullanıcı için benzersiz bir kimlik oluşturur. marketing 1 Yıl .smartadserver.com
pid Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. marketing 1 Yıl .smartadserver.com
CMPRO Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. marketing 90 Gün .casalemedia.com
CMPS Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. marketing 90 Gün .casalemedia.com
CMID Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. marketing 365 Gün .casalemedia.com
sessionId Oturum sayısını sayar ve her bir ziyaretçi için anonim bir tanımlayıcı atar. marketing Oturum çerezi ads.stickyadstv.com
UID Aynı reklam ağını kullanan web sitelerini ziyaret ederken kullanıcının tarayıcısını tanıyan benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. Amaç, kullanıcının hareketlerine ve çeşitli reklam sağlayıcıların kullanıcı reklamlarını görüntüleme tekliflerine dayalı olarak reklamların görüntülenmesini optimize etmektir. marketing 30 Gün ads.stickyadstv.com
uid-bp-617 Bu çerez, çevrimiçi video reklam hizmetlerini desteklemek için kullanılır. marketing 60 Gün ads.stickyadstv.com
id Tekrar ziyaretler için bir kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. marketing 365 Gün yieldlab.net
cct Web sitesinde alışveriş sepeti işlevi için gereklidir. marketing 363 Gün .adscale.de
uu Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. marketing 363 Gün .adscale.de
khaos Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. marketing 365 Gün .rubiconproject.com
tuuid Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı , web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. marketing 90 Gün .360yield.com
CM14 Web sitesindeki kullanıcı davranışını, gezinmeyi ve aktif kampanyalarla ilgili olan her türlü etkileşimi kaydeder. Bu, reklamı optimize etmek ve verimli yeniden hedefleme için kullanılır. other 14 Gün .adform.net
CM Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır. other 23 Saat .adform.net
C Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır. other 31 Gün .adform.net
_li_ss Bu alan liadm.com'a aittir. Şirket, çeşitli pazarlama ve reklam hizmetleri sunmaktadır. other 30 Gün i.liadm.com
am-uid Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır - bu ziyaretçi verilerinin değişimi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır. other 90 Gün admixer.net
__cf_bm Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek için kullanılır. Bu, web sitelerinin kullanımı hakkında geçerli raporlar hazırlamak için web sitesi için faydalıdır. functional Oturum çerezi .useinsider.com
NSC_JOex0iiwcwd2dy
ncn13arse4klqesb3
Bu tanımlama bilgisi adı, Citrix'in Netscaler yük dengeleme hizmetiyle ilişkilidir. Çerez, trafiğin ve kullanıcı verilerinin, son kullanıcının tutarlı bir deneyim yaşaması için bir sitenin birden çok sunucuda barındırıldığı doğru konumlara yönlendirilmesini sağlamak için kullanılır. marketing Oturum çerezi s.visilabs.net
NSC_JOgphshebwack
rjeugke4mefhkq3pd1
Bu tanımlama bilgisi adı, Citrix'in Netscaler yük dengeleme hizmetiyle ilişkilidir. Çerez, trafiğin ve kullanıcı verilerinin, son kullanıcının tutarlı bir deneyim yaşaması için bir sitenin birden çok sunucuda barındırıldığı doğru konumlara yönlendirilmesini sağlamak için kullanılır. marketing Oturum çerezi lgr.visilabs.net
OM.3rd Farklı alan adlarındaki sitelerdeki ziyaretçileri tekillestirmek için kullanılır. marketing 20 Yıl visilabs.net
NSC_JOw0iialdxdcoq
keuyptlbd33n35yd4
Bu tanımlama bilgisi adı, Citrix'in Netscaler yük dengeleme hizmetiyle ilişkilidir. Çerez, trafiğin ve kullanıcı verilerinin, son kullanıcının tutarlı bir deneyim yaşaması için bir sitenin birden çok sunucuda barındırıldığı doğru konumlara yönlendirilmesini sağlamak için kullanılır. marketing Oturum çerezi rt.visilabs.net
personalization_id Bu tanımlama bilgisi Twitter tarafından ayarlanır - Tanımlama bilgisi, ziyaretçinin web sitesindeki içeriği Twitter profillerinde paylaşmasına olanak tanır. marketing 1 Yıl .twitter.com
NSC_JOykcr3wcwx5me
hckrkl2ecydgushc2
Bu tanımlama bilgisi adı, Citrix'in Netscaler yük dengeleme hizmetiyle ilişkilidir. Çerez, trafiğin ve kullanıcı verilerinin, son kullanıcının tutarlı bir deneyim yaşaması için bir sitenin birden çok sunucuda barındırıldığı doğru konumlara yönlendirilmesini sağlamak için kullanılır. marketing Oturum çerezi vsh.visilabs.net
ANONCHK Birden çok ziyaret ve birden çok web sitesindeki ziyaretçilerle ilgili verileri kaydeder. Bu bilgiler, web sitelerindeki reklamların etkinliğini ölçmek için kullanılır. marketing 10 Dakika c.clarity.ms
MUID Benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak Microsoft tarafından yaygın olarak kullanılır. Tanımlama bilgisi, kimliği birçok Microsoft etki alanında senkronize ederek kullanıcı takibini sağlar. marketing 1 Yıl clarity.ms
SM Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır. marketing Oturum çerezi c.clarity.ms
SRM_B Kullanıcının web sitesinin arama çubuğu işleviyle etkileşimini izler. Bu veriler, kullanıcıya ilgili ürün veya hizmetleri sunmak için kullanılabilir. marketing 1 Yıl c.bing.com
BVSID Ziyaretçi tarafından hangi ürünlerin görüntülendiği hakkında bilgi toplar - Bu, belirli ziyaretçinin web sitesinde gezinmesini optimize etmek için kullanılır. marketing 30 Dakika network.bazaarvoice.com
BVID Ziyaretçi tarafından hangi ürünlerin görüntülendiği hakkında bilgi toplar - Bu, belirli ziyaretçinin web sitesinde gezinmesini optimize etmek için kullanılır. marketing 365 Gün network.bazaarvoice.com
IDE Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya en iyi yeniden hedeflenen reklamları göndermek amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır. marketing 1 Yıl .doubleclick.net
uid Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı , web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. marketing 1 Yıl .criteo.com
siid Çevrimiçi satıcılar için satın alma sonrası daha basit ve daha akıllı hale getiren hepsi bir arada sipariş yönetimi ve nakliye platformu olan Siid tarafından yerleştirilen çerezdir. marketing 365 Gün intelligenceretarget.com
fr Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. marketing 90 Gün facebook.com
CLID Kullanıcının web sitesinde gezinmesi ve davranışı hakkında veri toplar. Bu, web sitesi sahibi için istatistiksel raporlar ve ısı haritaları derlemek için kullanılır. other 365 Gün www.clarity.ms
__cfduid Cloudfare proxy olan sitelerin potansiyel kötü niyetli ziyaretçilerini tespit etmek için kullanılır functional 30 Gün preciso.net
ts Belirlenen ülkeler dışındaki kullanıcılar için tarayıcı kimliği oluşturur; hedefleme ve reklam için kullanılır. marketing 365 Gün .creativecdn.com
u Belirlenen ülkeler dışındaki kullanıcılar için tarayıcı kimliği oluşturur; hedefleme ve reklam için kullanılır. marketing 365 Gün .creativecdn.com

ÇEREZLERİ KONTROL ETME VE SİLME

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.

3. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 05.07.2018 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika Teknosa internet sitesinde ( www.teknosa.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.